Darba tiesības

MPKV konsultē klientus darba tiesību jomā. Palīdz risināt strīdus starp darba devējiem un darba ņēmējiem. Nodrošina darba tiesisko attiecību risināšanu uzņēmuma reorganizācijas, iegādes vai apvienošanās gadījumos. Konsultē darba atļauju un uzturēšanās atļauju jautājumos.

Biroja advokāti konsultē gan darba ņēmējus, gan darba devējus, tajā skaitā par darba līgumiem un to izbeigšanu, konfidencialitātes un konkurences ierobežošanu, personas datu aizsardzību un attiecībām ar arodbiedrībām.

Birojs piedāvā izstrādāt darba līgumus, iekšējās kārtības noteikumus un citus ar personāla vadību saistītus dokumentus, kā arī konsultē klientus par sociālās nodrošināšanas saistībām, nodrošina klienta interešu pārstāvību attiecībās ar arodbiedrībām un pārstāvību tiesās individuālos un kolektīvo darba strīdu gadījumos.