Publiskais iepirkums

Biroja komandas plašā pieredze ļauj konsultēt visos ar publisko iepirkumu saistītajos jautājumos, risināt problēmas, palīdzēt iepirkumu procedūras pārkāpuma gadījumā.

MPKV konsultē klientus publisko iepirkumu jautājumos, ko veic pašvaldību, valsts un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzību nodrošināšanai. Izvērtējam iepirkumu līgumu projektus un iepirkumu komisijas darbību atbilstību normatīvajiem aktiem, kā arī sniedzam atzinumus gan pasūtītājiem, gan pretendentiem saistībā ar iepirkumu nolikumu nosacījumiem un to atbilstību attiecīgajiem tiesību aktiem. Sniedzam konsultācijas attiecībā uz nolikumos ietverto prasību izpildi, apstrīdēšanu, kā arī sniedzam palīdzību jautājumos par iepirkumu procedūru veidiem, to piemērošanas kārtību un kandidātu atlases nosacījumiem.

Pārstāvam klientu intereses strīdos, kas saistīti ar iepirkumu procedūru pārkāpumiem, kā arī nodrošinām klientu pārstāvību Iepirkumu uzraudzības birojā.